Tatimet: Karburantet dhe ndërtimet, subjekt i kontrolleve

2 Tetor 2018 - Gazeta Shqiptare

Tatimet: Karburantet dhe ndërtimet, subjekt i kontrolleve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në analizën e treguesve të performancës për periudhën janar – gusht 2018, ka konstatuar se tatimpagues, veçanërisht ata që operojnë në sektorin ekonomik të ndërtimit dhe tregtimit të karburanteve, kanë deklaruar ulje të qarkullimit.

Kjo do të thotë se niveli i mospërmbushjes tatimore nga tatimpaguesve të këtyre sektorëve është në nivele jo të duhura.

Nisur nga ky konstatim, DPT, njofton se këta tatimpagues do të jenë objekt i vizitave fiskale. Administrata tatimore bën me dije se nuk do të tolerohet asnjë shkelje e ligjit.

Ndaj në mbështetje të këtij qëndrimi, tatimpaguesit, ftohen që të korrigjojnë vetëdeklarimet. "Në asnjë rast qëllimi i administratës tatimore nuk është vendosja e penaliteteve, por përmbushja vullnetare e detyrimeve që ngarkohen nga legjislacioni në fuqi"-shkruhet ne njoftimin e Tatimeve.