Koncensioni/ ‘Konkurrenca’, rekomandime për tarifat

4 vjet më parë - 20 Shtator 2019, Gazeta Shqiptare
Koncensioni/ ‘Konkurrenca’, rekomandime për tarifat
Koncesioni 20-vjeçar i kolaudimit të pompave ka shkuar për mendim pranë Autoritetit të Konkurrencës.

Në vlerësimin e saj, "Konkurrenca" jep rekomandime për tarifat, pasi shqyrton edhe vlerën e investimit. "Vlerësimi i investimeve që do të kryhen nga koncesionari është në vlerën 70 milionë lekë. Shoqëria koncesionare është e detyruar që të raportojë çdo 3 muaj me shkrim lidhur me realizimin e programit të investimeve në vlerë dhe në natyrë, për sasinë e verifikimeve si dhe çdo informacion tjetër që konsiderohet i nevojshëm nga Autoriteti Kontraktues", vlerëson AK. Në vendimin e "Konkurrencës" nënvizohet se tarifat që do të aplikohen nga koncesionari do të jenë të njëjtat që zbatohen sot dhe të caktuara me një udhëzim të veçantë në vitin 2013, zbatuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë. "Është parashikuar se tarifat e shërbimit do të jenë tarifat e parashikuara për t'u paguar nga subjektet, të cilët kryejnë veprimtarinë e shpërndarjes me pakicë të karburantit dhe gazit të lëngshëm nëpërmjet instrumenteve matës, sipas udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, Tregtisë dhe Energjisë dhe ministrit të Financave, nr.2, datë 08.02.2013.

'Për Tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtësisë së Përgjithshme të Metrologjisë', i ndryshuar", thuhet në vendim. Konkurrenca ka kërkuar në vendimin e vet që Ministria e Financave dhe Ekonomisë të ketë parasysh që në nenin 14 të Draft-Kontratës "Tarifa e shërbimit, tarifa koncesionare dhe mënyra e pagesës" në rast të ndryshimit të tarifave të ofrimit të shërbimit së pari të merret paraprakisht vlerësimi ligjor i Autoritetit të Konkurrencës, nëpërmjet depozitimit të dokumentacioneve shoqërues, për të cilat kërkohet ndryshimi i tarifave, për faktin se e drejta e dhënë në ofrimin e këtij shërbimi krijon një të drejtë ekskluzive. Së dyti, ndryshimi i tarifave të shërbimit për çdo verifikim të çdo aparati/instrumenti matës të njoftohet paraprakisht për vlerësim pranë Autoritetit të Konkurrencës. Së treti, ndryshimet e tarifave të shërbimit duhet të jenë të argumentuara, të bazuara në një metodologji të përllogaritjes së tyre dhe të jenë tarifa të orientuara drejt kostos.

Support Ukraine