Falja e gjobave gjatë periudhës së COVID-19/ Ja afatet për rikthimin e parave, patentave apo automjeteve të bllokuara

2 vjet, 3 muaj më parë - 22 Prill 2020, Gazeta Shqiptare
Falja e gjobave gjatë periudhës së  COVID-19/ Ja afatet për rikthimin e parave, patentave apo automjeteve të bllokuara
Dy ditë më parë kryeministri Edi Rama njoftoi se janë falur të gjitha gjobat që kanë marrë qytetarët të cilët kanë shkelur masat e ndërmarra ndaj përhapjes së COVID-19.

Dy ditë më parë kryeministri Edi Rama njoftoi se janë falur të gjitha gjobat që kanë marrë qytetarët të cilët kanë shkelur masat e ndërmarra ndaj përhapjes së COVID-19. Ndërsa sot akti normative i faljes së gjobave ka hyrë në fuqi.

Në aktin normativ të nënshkruar nga vetë kryeministri Edi Rama theksohet se qytetarët e ndëshkuar marrin mbrapsht lekët dhe patentat brenda 15 majit. Sa i përket lekëve rikthimi bëhet ose automatikisht në llogari personale bankare, ose në rast se i ndëshkuari nuk ka llogari atëhere është institucioni që ja dorëzon.

AKT NORMATIVNr. 16, datë 17.4.2020

PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUESTË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shtetit përRindërtimin dhe të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:Neni 1Falja e masave administrative

Falen të gjitha masat administrative me karakter ndëshkues, të vendosura nga autoritetetshtetërore përkatëse, për shkeljen e rregullave apo të akteve ligjore e nënligjore të nxjerra nëkuadër të masave të ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e infeksionit të shkaktuar ngaCOVID-19, duke filluar nga momenti i konstatimit të kësaj sëmundjeje në territorin e Republikëssë Shqipërisë deri në datën 17.4.2020.

Neni 2

Kthimi i detyrimit të masës administrative me gjobë

  1. Kthimi i shumës së detyrimit të falur, por të paguar, për masat administrative me gjobë,merret nga zëri përkatës i buxhetit të shtetit apo buxhetit të institucionit në të cilin është arkëtuarshuma, me urdhër të nëpunësit të parë autorizues, dhe kalohet në mënyrë automatike nëllogarinë bankare të individit ose në mungesë të saj kjo shumë i dërgohet institucionit shtetërorqë ka vendosur masën me gjobë për t'ia dorëzuar subjektit përfitues.
  2. Të gjitha institucionet shtetërore duhet të dërgojnë listat e personave ndaj të cilëve është vendosur masa administrative me gjobë, duke përfshirë shumën si dhe të dhënat e nevojshmepër kthimin e saj brenda datës 30 prill 2020.
  3. Kthimi i shumave pranë llogarisë bankare të subjektit përfitues apo institucionit shtetërorqë ka vendosur masën administrative me gjobë të bëhet brenda datës 15 maj 2020.4.
  4. Mënyra dhe rregullat e hollësishme të kthimit të shumave të paguara përcaktohen meudhëzim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë.

Neni 3 Kthimi i lejeve/licencave dhe i mjeteve të bllokuara, në zbatim të masaveadministrative

  1. Të gjitha masat administrative me karakter ndëshkues, përjashtuar ato të parashikuara nënenin 2, të këtij akti normativ, si lejet/licencat dhe mjetet e bllokuara, duhet të kthehen brendadatës 15 maj 2020 te subjekti përfitues.
  2. Ngarkohen titullarët e secilit prej institucioneve shtetërore, që kanë vendosur masaadministrative sipas këtij neni, të nxjerrin udhëzimet përkatëse për përcaktimin e mënyrës sëkthimit të detyrimit të falur.

Neni 4 Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Support Ukraine