Dëmet në aksidente, AMF: Denonconi në rast të mospagesës

4 vjet, 1 muaj më parë - 14 Korrik 2018, Gazeta Shqiptare
Dëmet në aksidente, AMF: Denonconi në rast të mospagesës
Ornela Manjani – Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare vë theksin tek rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të kërkuar të drejtën e tyre duke shfrytëzuar mekanizmat që institucioni ka vënë në dispozicion.

Autoriteti u kërkon qytetarëve të denoncojnë rastet kur nuk marrin pagesën e dëmit sipas ligjit në fuqi. Një prej tyre ka të bëjë me paraqitjen e ankesave drejtpërdrejt në AMF. Sipas autoritetit deri në datën 27.06.2018 janë depozituar 41 ankesa për çështje të ndryshme, mbi 90% e tyre të lidhura me tregun e sigurimeve. "Ankesat kanë të bëjnë kryesisht me refuzimin e pagesës së dëmshpërblimit, mosrënien dakord për vlerën e dëmshpërblimit apo pretendime për vonesa në trajtimin e praktikave nga ana e shoqërive të sigurimit.

Ankesat

Autoriteti ka trajtuar brenda afateve kohore të gjitha ankesat e konsumatorëve dhe po vijon me adresimin e tyre. Nga 41 ankesat e paraqitura, thuajse gjysmës i është dhënë zgjidhje përfundimtare në favor të konsumatorit dhe rreth 20% janë në proces trajtimi, të depozituara të gjitha në muajin qershor, brenda afateve. Për pjesën tjetër të ankesave të paraqitura në Autoritet, është mbyllur trajtimi dhe iu është dhënë informacioni i nevojshëm. Nga shqyrtimi i çështjeve të ankimuara, rezulton se mosmarrëveshjet e lindura mes konsumatorit dhe shoqërive të sigurimit kanë ardhur si pasojë e mosinformimit të plotë në lidhje me kontratën e sigurimit. AMF këshillon konsumatorët të njihen me kujdes me kushtet e kontratës përpara nënshkrimit të saj dhe të kërkojnë sqarime nga shoqëritë derisa të kuptojnë plotësisht dokumentin që po nënshkruajnë dhe përfitimet prej tij. Synimi i Autoritetit është ruajtja e një komunikimi të hapur e të drejtpërdrejtë me konsumatorët për të marrë asistencën e nevojshme për hapat që duhen ndjekur në lidhje me ankesat për të gjetur zgjidhje të problematikave të tyre.

Adresat për denoncim

Qytetarët për çdo problematikë ose ankesë janë të lutur të kontaktojnë me Autoritetin përmes adresës së posaçme të e-mailit, që gjendet në faqen zyrtare të AMF, konsumatori@amf.gov.al, si dhe numrit të telefonit +355 4 22 57 560. Gjithashtu, nga viti i kaluar është funksionale faqja zyrtare e Autoritetit në 'Facebook', nëpërmjet të cilës qytetarët kanë marrë përgjigje për pyetje apo shqetësime të ndryshme të ngritura prej tyre" njofton AMF.

Dëmet

Problematika e mbartur nga viti 2001, me pagesat e prapambetura me Fondin e Kompensimit duket se po shkojnë drejt zgjidhjes. Vendimi i marrë mbi Fondin e Kompensimit për vitin 2018 nga Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2017, vjen në funksion të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve, çka i jep zgjidhje një problematike të mbartur nga viti 2001. Tashmë këto dëme i përkasin aksidenteve  të shkaktuara nga makina të pasiguruara ose të paidentifikuara. Sipas vlerësimeve masa e Fondit të Kompensimit për detyrimet e mbartura dhe që do të lindin për vitin 2018 vlerësohet rreth 1.8 miliardë lekë, e ndarë: 1.25 miliardë lekë për ngjarjet nga viti 2001 deri 31.12.2013 ku përfshihen detyrime të papaguara, që janë në proces trajtimi apo proces gjyqësor pa vendim të formës së prerë; 418 milionë lekë për ngjarjet nga viti 2014 deri në 31.12.2017 ku përfshihen detyrime të papaguara, që janë në proces trajtimi apo proces gjyqësor pa vendim të formës së prerë, dhe jo më pak se 150 milionë lekë për ngjarjet që mund të ndodhin gjatë vitit 2018.

Support Ukraine