Sigurimi i detyrueshëm i makinave, rregullat e reja

3 vjet, 7 muaj më parë - 11 Shkurt 2019, Gazeta Shqiptare
Sigurimi i detyrueshëm i makinave, rregullat e reja
Autoriteti i Konkurrencës i kërkon Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të marrë një sërë masash për rregullimin e tregut të sigurimit të detyrueshëm të automjeteve.

Përmes një njoftimi për mediat Autoriteti i Konkurrencës bën të ditur se ka marrë në shqyrtim tregun e sigurimeve gjatë vitit 2018. "Komisioni i Konkurrencës ka marrë vendime për tregun e sigurimeve, ku ka dhënë rekomandimet përkatëse për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, i cili është rregullatori i këtij tregu. Vendimi i marrë nga Komisioni i Konkurrencës për tregun e sigurimeve gjatë vitit 2018 është ai me nr. 561, datë 15.10.2018, "Për disa rekomandime dhe mbylljen e hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta për produktin TPL të brendshme. Nëpërmjet vendimeve të mësipërme, Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të nenit 70 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, "Për mbrojtjen e konkurrencës", i ka kërkuar Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare rregullimin e tregjeve përkatëse, të cilat janë objekt i veprimtarisë së tij, dhe ku Autoriteti i Konkurrencës kërkon vendosjen e një konkurrence të lirë dhe efektive nëpërmjet marrjes së masave konkrete"-thuhet në njoftimin e Autoriteti të Konkurrencës.

Vendimi

Pasi mbylli procedurën e hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, për produktin TPL e brendshme Autoriteti i Konkurrencës vendosi t'i rekomandojë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që brenda afatit 90 ditor: a) Të miratojë primin e riskut për çdo kompani sigurimi mbështetur në raportin e përgatitur nga aktuari i kompanisë duke mos miratuar dhe orientuar një prim risku të njëjtë për të gjithë tregun e MTPL dhe të verifikojnë nëse tregtimi i TPL në sistemet e tyre të shitjeve është në përputhje me rregullat e sjelljes së tregut të miratuara nga AMF, me qëllim shmangien e pasojave të padëshiruara për konkurrencën në treg. Në vendim thuhet se AMF duhet të marrë masat për ndalimin e tregtimit të policave të sigurimit të detyrueshëm në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit" dhe të marrë masat për të lejuar shfaqjen në sistemet e tregtimit që përdoren nga agjentët vetëm të kompanisë së sigurimit për llogari të të cilit vepron. Gjithashtu, AMF duhet të ndalojë agjentët të tregtojnë për llogari të kompanive të tjera të sigurimit për të cilat nuk janë të licencuarsi dhe në sistemet e tregtimit të policave të sigurimit të detyrueshëm të shmangen ndërhyrjet që nuk janë në përputhje me aktet nënligjore dhe rregullat e vendosura nga AMF, me qëllim shmangien e një koordinimi të mundshëm të sjelljes midis ndërmarrjeve konkurrente. Autoriteti i Konkurrencës i rekomandon AMF-së që agjentët/punonjësit e kompanive të sigurimit të tregtojnë vetëm për llogari të kompanisë së sigurimit për të cilën është licensuar dhe në sistemet e tregtimit të policave të sigurimit të detyrueshëm të shmangen ndërhyrjet që nuk janë në përputhje me aktet nënligjore dhe rregullat e vendosura nga AMF, me qëllim shmangien e një koordinimi të mundshëm të sjelljes midis ndërmarrjeve konkurrente.

Support Ukraine